duminică, 10 august 2008

Poezia biblică, în centrul culturii Orientului Apropiat

Literatura biblică este unică prin mesajul ei specific, divin-inspirat. Numai prin aceasta. În ce priveşte forma şi gustul literar, cuvântul divin a fost exprimat în cuvintele unei culturi omeneşti: cultura ebraică, o voce în concertul culturilor vecine.
Poezia ebraică nu a apărut în vid. Ca formă literară, ea nu a căzut din cer, nici nu a fost inventată în mediul israelit. Scrierile Mesopotamiei, ale Canaanului, ale Egiptului, ale Arabiei şi din alte focare culturale învecinate, dovedesc forme poetice comune cu poezia biblică. Din punct de vedere lingvistic şi stilistic, însă, poezia ebraică este mai asemănătoare cu poezia ugarită.
Redăm în continuare exemple de poezie din ţările biblice. Cititorul va putea observa că forma poetică „păgână” era foarte „biblică”, ba chiar şi subiectul este adesea nevinovat. Imnurile idolatre erau nişte frumoşi psalmi, în care adesea se poate înlocui fără probleme numele zeilor străini cu acela al Dumnezeului Bibliei.
Poezia sumeriană (c. 2000 AC)

Din Imnul Templului Kesh[1]

egenune egenune eta namtabe Înălţatul prinţ, înălţatul prinţ a ieşit din templu.
enlil egenune eta namtabe Enlil (domnul spirit), înălţatul prinţ a ieşit din templu.
egenune namlugalla eta namtabe Prinţul înălţat în împărăţie a ieşit din templu.
enlil kurkurra igi mini inilili Enlil şi-a ridicat ochii peste toate ţările.
enlilra kur niba munailili Ţara însăşi s-a ridicat înaintea lui Enlil.
anubdalimmu enlilra kirigin munasa Cele patru colţuri ale cerului s-au înverzit pentru Enlil
ca o grădină
keš sagil munaningal Kesh şi-a ridicat capul înaintea lui.
keš kurkurra sagga ilbi Când Kesh şi-a ridicat capul între toate ţările,
enlille keš zami ammabbe Enlil din Kesh a vorbit laudele lui.

Poezia babiloniană (c. 1000 AC)

Exemplul I[2] Traducere

šarri qadmē narru bānū ’apatum Regele zeilor, Narru, creator al oamenilor,
šarhu zulummaru kāriç tittašina Măreţul Zulummar, care le-a săpat lutul,
šarratum patiqtašina šu’etu mami Şi regina care i-a plămădit, doamna Mami,
šarku ’ana ’awēluttu itguru dababa A dat oamenilor o vorbire înşelătoare,
sarrātu ū lā kīnatu išrukūšu santakku Minciuni şi nu adevăr le-au dat veşnică zestre.
šarhiš ša šarí idabbubū dumqišu Ei vorbesc cu gravitate despre binele unui bogat:
šarmi mešrū illakū idāšu "E un rege!" - zic ei - "are lângă el bogăţii !"
šarrāqiš ulammanū dunnamā ’awēlu Ca nişte hoţi îl tratează pe nenorocitul om;
šarkūš nullatum ikappudušu nērti Îl clevetesc şi uneltesc să-l ucidă,
sarriš kala lumnu šūhuzūšu ’aššu lā išū [...] Ca nişte nelegiuiţi îi fac rele, fiindcă nu are [...]
šarbabiš ušharammūšu kimā lāmi. Cu teroare îl fac bucăţi, îl sting ca pe o flacără.

Exemplul II[3]

Prin mila ta, Doamne, fie ca lunile să ne fie izvor de bucurie,
şi anii, de desfătare;
să ne petreacă-n pace, Doamne:
Luna Nisan cu florile ei, Iyyar cu crinii,
Haziran cu snopii, Tammuz cu movile de grâne.
Fie ca Ab şi Illul s-aducă struguri purtaţi pe prăjini,
Fie ca cele două Taşritu să-şi răspundă cu strigături călcând teascul;
Cele două Kanun s-aducă odihnă, iar Shebat şi Adar, postul.
A ta fie lauda, Doamne![4]

Poezia ugarită (c. 1400-1200 AC)[5]

Exemplul 1 Traducere

thənē dabahīma šani’a ba‘lu Două jertfe urăşte Bá’al
thalātha rākibu ‘arapāti Şi chiar trei, Cel-ce-călăreşte-pe-nori:[6]
dabaha bi’uthi Jertfa ruşinii,
wadabaha dannati Jertfa josniciei
wadabaha tidmamī ’amahāti Şi jertfa siluirii de tinere sclave.

Exemplul 2

tišša’u gāha wataçíhu [Zeiţa Anat][7] şi-a ridicat glasul şi a strigat:
’ēk mağayā gapnu wa’ugāru "Cum de au venit Gafn şi Ugar ?
man ’ēbu yapi‘u liba‘la De ce se ridică vrăjmaşii împotriva lui Báal,
çarrātu lirākibi ‘arapāti Şi duşmanii împotriva Călăreţului Norilor ?
lā mahašti mōdūda ’ilī yamma Nu am nimicit eu pe Yam (marea), iubitul zeilor ?
lā kallīti nahara ’ilī rabbama Nu am secat eu pe Rabbam (ploaia), râul zeilor ?
lā ’ištabimu tannīna ’išbamannahu Nu am închis eu gurile Balaurului ?
mahašti bathana ‘aqallatāna Am nimicit Şarpele Răsucit,
šalyata dā šib’ati ra’ašīma Pe Şaliat cel cu şapte capete.
mahašti mōdūda ’ilīma ’āra Am nimicit pe ’Ār (lumina), iubitul zeilor,
çamatti ‘igla ’lī ‘atika Am adus la tăcere pe ‘Atik, viţelul zeilor,
mahašti kalbata ’ilīma ’iššata Am nimicit pe Işşat (Focul), căţeaua zeilor,
kallīti batta ’ilī zabiba Am mistuit pe Zabib (Flacăra), fiica zeilor,
’imtahisu wa ’ītarithu harūça Voi lupta şi voi lua în stăpânire aurul,
tāridi ba‘la bimaryamī çapāni Alungândul-l pe Báal de pe înălţimile Ţafon
(miazănoaptei).[8]

Poezia egipteană[9]

Fragment din Cartea Morţilor (c. 1600-1400 AC)[10]

åneč hråu-ten neteru åpu Omagiu vouă, zeilor !
åu-å rech-kuå-ten Eu însumi vă cunosc
reχ-kuå ren-ten Şi numele vi-l ştiu.
enen χer-å en śat-ten Nu m-azvârliţi în cuţitele voastre,
enen sār-ten bån-å en neter Păcatul nu-mi aduceţi înaintea
pen enti then em χet-f Acestui Zeu pe care-l secundaţi,
enen iutu sep-å her-ten Şi să nu-mi vină clipa-n faţa voastră.
čeç-ten maāt er-å Să spuneţi adevărul despre mine,
embah ā Neb-er-čer Sub mâinile lui Neb-er-čer,
her entet åri-nå maāt em Ta-merå C-am făptuit dreptate în Egipt,
en śen-å neter N-am blestemat pe Zeu.
en iu sep-å Nu mi-a venit clipa !

åneč hråu-ten neteru åm Omagiu vouă, zei ce locuiţi
useχt-then ent maāti În încăperea voastră de dreptate,
ati qer em χat-sen Fără vreun rău în trupurile lor,
ānχiu em maāt em Ǻnnu Ce locuiţi în adevăr, în On (Heliopolis),
sāmiu em haut-sen Ce măruntaiele le consumaţi,
em bah Heru åm åten-f Înaintea lui Horus în discul său,
nehem-ten-uå mā Baabi, Izbăviţi-mă de Baabi,
ānχ em beseku seru Care trăieşte din măruntaiele prinţilor,
hru pui en åpt āat mā-ten În acea zi a marii voastre judecăţi.

í-kuå χer-ten enen åsfet-å Naintea voastră am venit ! Nu am făcut greşeli,
enen χebent-å en çu-å Păcate n-am făcut şi nici un rău.
enen meterw-å, N-am dat nici mărturie mincinoasă,
enen åri-nå χet eref Să nu mi se mai facă, deci, nimic !
anχ-å em māat Trăiesc întru dreptate,
sām-å em maāt åb-å Şi inima-mi hrănesc cu adevăr.
åu åri-nå čeçet ret Am făptuit ceea ce omului se cere,
hereret neteru her-s De care zeii sunt satisfăcuţi.
åu se-hetep-nuå neter em mert-f Am împăcat pe Zeu făcându-i voia:
åu erçā-nå tau en heqet mu en åbi Flămânzilor dat pâine, setoşilor dat apă,
hebs en haiu māχen åui Veşminte celor goi şi barcă naufragiaţilor.
åu åri-nå neter-hetepu en neteru Adus-am jertfe zeilor
perχeru en χu Şi duhurilor daruri de mâncare
nehem-ten-uå år ten χu uå år ten Izbăviţi-mă, dar ! Ocrotiţi-mă, deci !
enen små-ten erå em bah neter āa Nu mă învinuiţi înaintea Marelui Zeu!

Poezia arabă (c. 630 AD) [11]

Din Coran, Sura 1 Traducere

bismi-llāhi-rrahmāni-rrahīmi În numele lui D-zeu (Allah) Cel milostiv şi-ndurător:
’alhamdu lillāhi -rabbi -l‘ālamūna Laudă lui Allah, Domnul lumilor,
- rrahmāni -rrahīmi Milostivul şi Îndurătorul,
māliki yawmi -ddīni Împăratul din Ziua Judecăţii !
’iyyāka na‘budu Pe Tine de slujim,
wa’iyyāka nasta‘inu Pe Tine Te implorăm,
’ihdina -ççirāta -lmustaqīma Călăuzeşte-ne pe calea dreaptă,
çirāta -lladīna ’an‘amta ‘alayhim Pe calea celor care-ţi sunt pe plac,
ğayri -lmağdzūbi ‘alayhim Şi nu a celor pe care eşti mâniat,
walā -dzdzallīna Şi nu pe a rătăciţilor.

Poezia ebraică

Din Cântarea Mării (c. 1400 AC) Traducere

’ašira liyahwê Cânta-voi lui Iahwé
kī gā’ō gā’ā Căci S-a arătat superb,
sûs warōkibō Cal şi călăreţ
rāmā bahayyām A năpustit în mare.
‘uzzī wazimrat yah Putere şi tărie-mi este Iah
wayihī-lī līšū‘ā El mi-a fost izbăvirea.
zê ’īlī wa’ănawīhu Acesta-i Dumnezeul meu pe care-l voi lăuda,
’ĭlohē ’ābī wa’ăromimínhu Divinatea tatălui meu pe care o voi înălţa.
yahwê ’īš milhāmā Iahwé este un om de război,
yahwê šimō Iahwé este Numele Lui.

De la Qumran (200 AC – 70 AD)[12] Traducere

båruk attå ēlī happōtéah lədē‘å lēb ‘abdêkå Binecuvântat fii D-zeul meu, ce deschizi
inima robului Tău spre cunoaştere !
håkēn bəçédeq kol ma‘ăśåw Aşează-i toate faptele întru dreptate,
wəhåqēm ləbēn ămåtêkå Şi ridică pe fiul roabei Tale,
ka'ăšer råçītå libəhirē ådåm După cum ai binevoit pentru oamenii aleşi,
ləhityaççēb ləphånēkå lå ‘åd Ca să stea înaintea Ta pe vecie.
kī mibbal‘ådēkå lō thattom dårek Căci fără Tine calea nu-i desăvârşită,
ubəlī rəçonəkå lō yē‘åśê kōl Fără bunăvoinţa Ta nu se face nimic.
attå horētå kol dē‘å Tu m-ai învăţat orice cunoaştere
wəkol hannihyå birəçonəkå håyå Şi tot ce s-a făcut a fost cu voia Ta.
_________________________________________________________________

NOTE:

[1] După LaSor (pp. 118-119, vezi nota 9) şi www.humanistictexts.org/sumerlove.htm .
[2] Exemplele semitice sunt din LaSor, W. S. (1980), "Samples of Early Semitic Poetry", in The Bible World, (ed. G. Rendsburg etc.), KTAV, New York, pp. 99-120. Fragmentul babilonian reprezintă stanţa 26 dintr-un poem acrostih alfabetic alcătuit din 27 stanţe de câte 11 stihuri fiecare (op. cit. 104-105). Comparaţi cu forma de acrostih a Ps 119, iar în ce priveşte subiectul, Ps 14 etc.
[3] După www.gatewaystobabylon.com/religion/akitu.htm.
[4] Denumirile lunilor babiloniene au fost împrumutate şi de evrei încă din exilul babilonic. A se observa şi alte asemănări cu cultura biblică: Ps 65:9-13; FA 14:16-17;
[5] Ugaritul a fost o veche cetate nord-canaanită Vezi şi Wikipedia: Ugarit → http://en.wikipedia.org/wiki/Ugarit .
[6] Cf. Pr 30:15; Ps 68:5.34.
[7] A se vedea http://natibqadish.org/inner_sanctuary.htm pentru numele zeităţilor.
[8] Cf. Ps 2:1-2; 74:13-14; Iov 26:13 (într-un alt poem ugaritic există şi expresia „şarpele fugar"); Is 27:1 (ebr. aqallaton - a se observa folosirea aceluaişi cuvânt); Is 14:13; Nu 33:7 (Baal-Ţefon).
[9] "Poezia este poate cea mai mare comoară uitată a Egiptului antic," a spus Richard Parkinson, un expert în poezia antică egipteană de la British Museum. http://news.nationalgeographic.com/news/2004/04/0416_040416_pyramidsongs.html.
[10] După Sir E. A. Wallis Budge, Egyptian Language, Dover Pub., New York, 1966, pp. 226-230.
[11] După LaSor (op. cit.), pp. 116-117.
[12] Din QSM in BibleWorks 7 for Windows. 1QS Rule of the Community 11:15-18. LaSor (op. cit. pp. 114) arată că poezia ebraică de la Qumran este inferioară celei biblice. Din observaţiile mele, poezia qumraniană este într-adevăr, o încercare de imitaţie a limbajului Psalmilor.

Niciun comentariu: